Palvelut

Sijaishuolto ja avohuollon tukitoimet

Perustehtävänämme on tarjota koti 13-17-vuotiaalle mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaiselle nuorelle. Otamme vastaan nuoria avohuollon tukitoimena sijoitettuna tai huostaan otettuina.

Tarjoamme myös akuuteissa tilanteissa lyhyitäkin sijoituspaikkoja lyhyelläkin varoitusajalla.

Meillä on valmius ottaa kiireellisiä sijoituksia vastaan 24h/vrk myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

Arviointi ja kiireellinen sijoitus

Arviointi - ja kiireellinen sijoitus kestää 30 vuorokautta ja tarvittaessa toisen 30 vuorokautta.
Tänä aikana pyritään pysäyttämään nuoren haitallinen käyttäytyminen itseään kohtaan ja tehdään tilannekartoitus sekä arvioidaan tuen tarve.

Jälkihuolto/ammatillinen tukihenkilö

Tarjoamme myös jälkihuollon palveluja. Jälkihuoltokäynnit räätälöidään aina yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Jälkihuoltotyöskentely sisältää keskustelua, tukea virasto ym. asioiden hoidossa, fyysisen ja psyykkisen kunnon seuraamista, tukea elämänhallintaan sekä puhelintuki 24h/vrk.

Perheisiin tehtävä työ

Teemme perheisiin tehtävää työtä myös avohuollon ennaltaehkäisevänä työnä sekä sijoituksen jälkeisenä tukitoimena.

Työ sisältää keskustelua, neuvoa ja konkreettista apua sekä tarpeen mukaan hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä. Tavoitteena perhetyössä on esimerkiksi vanhemmuuden tukeminen, perheen sisäisen vuorovaikutuksen paraneminen, kriisien hallinta, niiden ehkäisy ja selvittäminen.
Perhetyötä tehdään yhdessä koko perheen kanssa tai erilaisin kokoonpanoin.

Perhearviointi

Perhearviointi on Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointia, jota tehdään yhdessä perheen kanssa.

Arviointimenetelmän avulla voidaan kuvata perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden.

Perheen kanssa yhdessä tunnistetaan ne vahvuudet, joiden varaan voidaan rakentaa sekä ne vaikeudet, joita pyritään lievittämään. Arviointiprosessin aikana harjoitellaan käyttämään menetelmiä, joita perhe voi käyttää lisätäkseen keskinäistä vuorovaikutustaan.

Perhearviointi rakentuu yhdeksän teeman ympärille, jotka käsittelevät vanhemmuutta, vuorovaikutusta, arjen hallintaa, tunnetaitoja, perheen sosiaalista verkostoa sekä rooleja. Työskentely sisältää aina alkuhaastattelun, tavoitteiden asettamisen sekä yhteenvedon.

Perhearviointi kokonaisuudessaan tehtynä tarkoittaa n.10 tapaamista, tarvittaessa tapaamisia on enemmänkin esim. kahden kodin lapsilla. Tapaamiset ovat kestoltaan 1,5h. Perhearviointi voidaan tehdä myös räätälöidysti joidenkin teemojen ympärille, jolloin tapaamisten määrä tulee myös sovitun mukaisesti.

Perhearviointi voi auttaa lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa, sillä voidaan arvioida perhetyöstä seuraavia muutoksia ja se voidaan tehdä osana lastensuojelutarpeen kartoitusta myös kiireellisen sijoituksen aikana huomioiden käytettävissä oleva aika ja tapaamisten määrä.

Asiantuntija työparit

Tuulenpesäkodissa on käytössä asiantuntijatyöpari malli. Mallilla pyritään hyödyntämään kunkin työntekijän erityisosaamista ja antamaan voimavaroja koko työryhmän työskentelyyn. Työryhmä konsultoi paria tarvittaessa asiakastyössä ja pari suunnittelee oman erityisosaamisalueen toteutumisen osana laitoksen toimintaa.

Asiantuntijatyöparia käytetään kaikissa osa-alueissa Tuulenpesäkodissa, niin hoidollisissa kuin kodin hoidollisissa ja hallinnollisissa tehtävissä.

Työparityöskentely antaa mahdollisuuden vastavuoroiseen keskusteluun ja ongelmakohtien tehokkaaseen ratkaisuun, kukaan ei jää työtehtävien kanssa yksin.

Parit tapaavat tarvittaessa ja tekevät tapaus tai työtehtäväkohtaisen suunnitelman jonka toteutumisesta he vastaavat ja tiedottavat muulle työryhmälle.

Työparien vastuualueet

-päihdetyö

-perhetyö

-turvallisuus

-psykiatrinen hoito (psykiatrinen sairaanhoitaja)

koulu